Rinkenæs Sogn

Opfølgning på sognemøde den 6-11-2018

Et stort antal tilhørere var mødt frem til vores sognemøde, hvor menighedsrådet sammen med arkitekt Jørgen Overby fremlagde vores forslag til sognehus.

Menighedsrådet vil hermed gerne sige tak for spørgsmål og synspunkter og i det hele taget for de bidrag, vi har modtaget undervejs i forløbet.

På baggrund af det skitseforslag, som blev fremvist, vil menighedsrådet i samarbejde med Jørgen Overby, arbejde videre med byggeprojektet. Det første der vil ske er, at skitseforslaget vil blive klargjort til behandling hos de kirkelige myndigheder.

Behandlingen hos de kirkelige myndigheder starter i provstiet, hvor projektets økonomi bearbejdes, herefter sendes det til stiftet, hvor det vil blive vurderet af 3 faglige konsulenter.

Herefter modtager menighedsrådet tilbagemelding på projektet. Som nævnt på sognemødet, kan der komme forskelligartede bemærkninger fra myndighederne undervejs der betyder, at projektet må rettes til. Tidsmæssigt forventer vi, at der går flere måneder i denne fase, hvor der egentlig ikke kommer nyt.

Menighedsrådet vil på vores hjemmeside og i Samspil orientere undervejs i forløbet.

Med ønsket om et godt nytår til alle.

På vegne af menighedsrådet

Jette Storm

Formand

Oprettet 30-12-2018


Orientering om foreløbig plan for sognehusbyggeri

Menighedsrådet inviterer til sognemøde, hvor vi sammen med arkitekt Jørgen Overby fremlægger et foreløbigt forslag til byggeri af et sognehus i Rinkenæs.  

Det sker den 6. november kl. 19.00 i foredragssalen på Benniksgaard Anneks, Sejrsvej 100, 6300 Gråsten.

Alle er meget velkomne!  

Læs om:

Konsulentudtalelser 

Orientering om Sognehusprojektet 

9-10-2018

Opfølgning på orienterende møde om sognehus i Rinkenæs

01-02-2018

Efter borgermødet den 31/1 på Benniksgård Anneks, har vi i Rinkenæs Menighedsråd drøftet hvordan vi skal komme videre med projektet om et sognehus i Rinkenæs.

Den skitse til sognehus som vi tidligere har fremlagt er blevet til på baggrund af vejledning fra daværende konsulenter og inden for de rammer vi er underlagt med hensyn til fredninger, økonomi og eksisterende bygninger.

Det er tydeligt, at mange er blevet stødt af den placering og udformning, som vores skitse til sognehuset rummede. Derfor vil vi nu på baggrund af de nye konsulenters udtalelser og borgerne i Rinkenæs holdninger nytænke projektet.

Det går vi nu i gang med. Vi er fortsat forpligtet til at følge stiftets procedure, og derfor indkalder vi de tre konsulenter til et rådgivende møde med menighedsrådet. Vi håber, at mødet kan finde sted i løbet af foråret.

Når vi har konsulenternes udtalelser, vil vi indkalde til et nyt sognemøde, hvor vi vil gennemgå disse udtalelser. Før dette møde er afholdt, vil vi ikke arbejde videre med planerne om et sognehus.

Med venlig hilsen

Rinkenæs menighedsråd

ORIENTERINGSMØDE

22-01-2018

Sognehus i Rinkenæs

Der afholdes orienteringsmøde om nyt sognehus i Rinkenæs

Onsdag den 31. januar kl. 17.00-18.30

Benniksgaard Anneks,

foredragssalen, Rinkenæs

DAGSORDEN:

1. Velkomst v. Anne Margrethe Hvas, provst i Sønderborg Provsti
2. Status og gennemgang af procedurer ved byggeri af sognehus v. Cathrine Lerche Ellens, jurist i Haderslev Stift
3. Nyt sognehus – hvorfor? v. Jette Storm, formand for menighedsrådet i Rinkenæs Sogn
4. Bemærkninger. Ordstyrer: Cathrine Lerche Ellens
5. Afslutning v. Anne Margrethe Hvas

Alle er velkomne.

Menighedsrådet ved Rinkenæs Sogn

 

Udtalelser fra konsulenter

22-01-2018

Haderslev Stift har forelagt det indsendte materiale vedrørende nyt sognehus ved Rinkenæs kirke for kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S, konstitueret kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup og Nationalmuseet. 

Kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S

Konstitueret kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup

Nationalmuseet

 

Konsulenternes supplerende udtalelser vedrørende ovennævnte sag til orientering:

Nationalmuseet

 

 

Sognehus i Rinkenæs

Overvejelserne omkring et sognehus i Rinkenæs har stået på over længere tid, og efter sognemøde i september 2017 er der udarbejdet et dispositionsforslag, som der i menighedsrådet er opbakning til at sende videre til provstiet og stiftet til videre behandling.

 

Til alle, der modtager vores sogneblad, december 2018:

Processen vedrørende et sognehus i Rinkenæs

Det er menighedsrådets ønske, at sognehuset repræsenterer sognet og er sognets hus. Det skal kunne rumme det liv, der er i og omkring kirken. Og det skal ligge på en måde, der understreger, hvor smukt beliggende et sogn, vi har.

 

Som tidligere nævnt her på siderne, har menighedsrådet siden ultimo 2015 arbejdet for opførelsen af et sognehus ved Rinkenæs Korskirke. De nuværende lokaler i præstegården er ikke mere tidssvarende, de er for små, og fra provstiets side var der fra begyndelsen opbakning til planerne, da man også herfra ser en fordel ved adskillelsen af præstens bolig og sognets aktiviteter.

Så begyndte vi:

Vi var fra begyndelsen klar over, at der er en række regler man skal være opmærksom på. Derfor holdt vi et indledende møde med provsten, en repræsentant fra stiftet, den kongelige bygningsinspektør samt kirkegårds-konsulenten. På dette møde fremhævede den kongelige bygningsinspektør 2 placeringsmuligheder, én hhv. umiddelbart nord for kirken, (hvor den nuværende toiletbygning står) og en umiddelbart syd for kirken (mellem kirken og præstegården).

 

I foråret 2016 var menighedsrådet på et par inspirationsture til forskellige sognehuse for at finde ud af, hvordan vi ønsker vores eget sognehus. Vi undersøgte hvilken arkitekt, der kunne klare den ikke helt nemme opgave med at bygge sognehus her og blev enige om at henvende os til arkitekt m.a.a. Steffen Pedersen fra Havsten-Mikkelsens tegnestue i Ærøskøbing, for at få udarbejdet et dispositionsforslag.

 

Vi mødtes med Steffen nogle gange i løbet af sommeren/efteråret. Og efter at have talt om, hvilke behov huset skal opfylde og undersøgt placeringsmulighederne, lagde vi os fast på placeringen nord for kirken. Der vil huset ligge i kirkens nærhed, samtidig med at vi kan bevare stisystemet omkring kirken, og det vil give alle husets besøgende mulighed for at nyde den fantastiske udsigt.

 

I løbet af vinteren/foråret 2016/2017 udarbejdede Steffen Pedersen et dispositionsforslag, som vi i menighedsrådet synes godt om. Efterfølgende blev det fremlagt og gennemgået på sognemødet den 26. september, og det endelige dispositionsforslag blev sendt til Provstiudvalget. På et møde d. 28. november godkendte Provstiudvalget vores projekt og sendte det videre til Haderslev Stift, som skal indhente udtalelser fra den kgl. bygningsinspektør, Nationalmuseet og en kirkegårdskonsulent. I skrivende stund afventer vi deres udtalelser, som bl.a. vil tage stilling til  fredninger, husets udformning og beliggenhed.

 

Selve huset er i sit udtryk tænkt meget enkelt. Det skal underordne sig Korskirken og alligevel være sig selv bekendt. Huset indeholder en sal med plads til 60-70 personer, som ud over mødesal også kan benyttes til f.eks. undervisning, korprøver, og diverse andre aktiviteter. Derudover er der et køkken, et lille kontor samt toiletter - også til brug for kirkegårdens besøgende.

https://www.xn--rinkenskirke-cdb.dk/fileadmin/_processed_/csm_sognehus_2c5234fdbf.jpg

Denne papirmodel af huset er fremstillet af arkitekt Steffen Pedersen.
Det fremgår ikke af modellen, men huset er tænkt som et træhus med sorttjærede planker og med sort tag.

Huset tænkes placeret parallelt med kirken med en afstand på 12 meter fra kirkens sideskib til husets sydvæg.

1. december 2017 Dispositionsforslag sendt til PU og Stift

Nu er dispositionsforslaget sendt til Provsti Udvalget (PU), som har godkendt forslaget. PU har videresendt det til Haderslev Stift.

26. september 2017 Præsentation fra sognemødet

Til alle, der modtager vores sogneblad, maj 2016:

I mange år har de forskellige menighedsråd i Rinkenæs drøftet mulighederne for at bygge et sognehus ved Korskirken. 

Vi har med fornøjelse konstateret, at der er god tilslutning til de arrangementer, vi har, og der er flere kirkelige og folkelige tilbud, vi gerne vil kunne give. Men vi lider under pladsmangel. Derfor har også det nuværende menighedsråd drøftet behovet for et sognehus.

Følgene løsninger er blevet overvejet:
Skal den nuværende præstegård laves om til sognehus?
Skal der bygges en udvidelse til den nuværende præstegård / konfirmandstue?
Skal der bygges et helt nyt sognehus?

I første omgang besluttede vi frem til januar 2017 at leje lokaler på Dalsmark Plejehjem til de arrangementer, hvor den nuværende konfirmandstue er for trang. Undervisning af konfirmander og minikonfirmander og kor samt børnekirken kan vi derimod ikke flytte væk fra kirken, og også i forbindelse med de kerneydelser er konfirmandstuen for lille og utidssvarende.

Et udvalg blev nedsat, som skulle undersøge mulighederne for ombygning af den nuværende præstegård / konfirmandstue.

Der blev afholdt et møde med repræsentanter fra Menighedsrådet, Provstiet, samt en bygningskonsulent, en kirkegårdskonsulent og en jurist fra Stiftet. Udmeldingen var éntydig: Præstegården er ikke egnet til sognehus, hvad enten det måtte ske ved ombygning eller tilbygning. Det anbefaledes i stedet at bygge en ny bygning, væk fra Præstegården, men i umiddelbar nærhed af Kirken.

Bygningen skal være funktionel for undervisning af børn, unge og voksne og funktionel for kirkekor, børnekirke, kirkepersonale og de forskellige sognearrangementer, som vi allerede tilbyder og gerne vil kunne tilbyde. 

Da den nuværende toiletbygning ved kirken er saneringsmoden, skal sognehuset også indeholde handicap-venlige toiletter, som skal erstatte den nuværende toiletbygning. Derfor er placeringen meget vigtig. 

Rinkenæs Korskirkes beliggenhed i landskabet er unik. Det bliver derfor en betydningsfuld opgave at finde en placering, så aktiviteterne kan fungere optimalt, samtidig med at det markante blik på kirken i landskabet bevares.

Provstiet har bevilget penge til projektering af opgaven og bakker os op i opgaven. Sognehusudvalget / menighedsrådet har været på inspirationstur til udvalgte sognegårde.

Det videre arbejde indebærer, at der skal søges midler og findes en god arkitekt, så arbejdet med et sognehus kan fortsætte. Det bliver en spændende opgave, også for det nye menighedsråd.

Et flertal i Rinkenæs menighedsråd

cookie information